2011. július 1., péntek

Kicsoda Jézus? (Modern litánia)

Jézus Krisztus a Biblia valamennyi könyvében szerepel.
A Teremtés könyvében Jézus az Asszony Szülötte.
A Kivonulás könyvében ő a húsvéti Bárány.
A Leviták könyvében ő a Pap, az Oltár és az áldozati Bárány.
A Számok könyvében ő a Felhőoszlop nappal és a Tűzoszlop éjjel.
A Második Törvénykönyvben Jézus a Próféta, akárcsak Mózes.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

Józsue könyvében Jézus üdvösségünk Vezére.
A Bírák könyvében Bíránk és Törvényhozónk.
Rut könyvében testvéri Megváltónk.
Sámuel két könyvében igaz Prófétánk.
Ezdrásnál ő építi újjá életünk romba dőlt falait.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

Nehemiás könyvében ő épít fel minket újra.
Tóbiás könyvében ő az új élet Hírnöke.
Judit könyvében ő a Gyengeség, aki Győzelemmé lesz.
Eszter könyvében ő a Pártfogónk.
A Makkabeusok két könyvében ő a Vezér, aki meghal Isten törvényéért.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

Jóbnál Jézus örökké élő Megváltónk.
A Zsoltárokban ő a Pásztorunk.
A Példabeszédekben ő a Bölcsességünk.
A Prédikátornál ő a feltámadás Reménye.
Az Énekek énekében szerelmes Vőlegényünk.
A Bölcsesség könyvében Isten gondolatának kiáradása.
Sirák fia könyvében Jézus a Biztonság.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

Izajásnál Jézus a szenvedő Szolga.
Jeremiásnál ő az igaz Sarj.
A Siralmak könyvében ő a Próféta, aki sír.
Báruknál ő az Örökkévaló Irgalma.
Ezekielnél ő az, aki uralkodni méltó.
Dánielnél Jézus a negyedik férfi a tüzes kemencében.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

Ozeásnál Jézus a Férj, aki örökké hűséges a bűnöshöz.
Joelnél ő keresztel tűzzel és Szentlélekkel.
Ámosznál ő állítja helyre az igazságosságot.
Abdiásnál ő az, akinek hatalma van, hogy megmentsen.
Jónásnál ő a nagy Küldött.
Mikeásnál ő a jó hírt hozónak lába.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

Náhumnál Jézus a mi Erősségünk a megpróbáltatásban.
Habakuknál megváltó Istenünk.
Szofoniásnál Izrael Királya.
Aggeusnál ő a Pecsétgyűrű.
Zakariásnál alázatos, szamárcsikón érkező Királyunk.
Malakiásnál Jézus az igazságosság Fia.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

Máténál Jézus a köztünk lévő Isten.
Márknál Isten Fia.
Lukácsnál Mária Fia, aki hozzánk hasonlóan érez.
Jánosnál az Élet Kenyere.
Az Apostolok Cselekedeteiben Jézus a világ Megváltója.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

A római levélben Jézus Isten Igazságossága.
Az első korintusi levélben ő a Feltámadás.
A második korintusi levélben ő a vigasztalás Istene.
A galata levélben ő a Szabadságunk és Szabadítónk.
Az efezusi levélben Jézus az Egyház Feje.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

A filippi levélben Jézus az Örömünk.
A kolosszei levélben ő a Kiteljesedésünk.
A tesszalonikai levelekben ő a Reménységünk.
A Timóteusnak írt első levélben ő a Hitünk.
A Timóteusnak írt második levélben biztos Állandóságunk.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

A Titusz-levélben Jézus az Igazság.
A Filemon-levélben Jótevőnk.
A Zsidókhoz írt levélben ő a mi Tökéletességünk.
Jakabnál ő a hitünkben rejlő Erő.
Péter első levelében ő a Példaképünk.
Péter második levelében ő a Tisztaságunk.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

Az első János-levélben Jézus az Életünk.
A második János-levélben Mintaképünk.
A harmadik János-levélben Ösztönzőnk.
A Júdás-levélben hitünk Alapja.
A Jelenések könyvében Jézus az eljövendő Király.

Ő az Első és az Utolsó, a Kezdet és a Vég.
Ő a Teremtés Kezdete és mindenek Alkotója.
Ő a világegyetem Tervezője és minden idő Ura.
Mindig volt, mindig van és mindig lesz: mozdulatlan, változatlan, legyőzhetetlen, megsemmisíthetetlen.

Megsebezték, mégis gyógyulást hozott.
Átdöfték, mégis enyhíti fájdalmainkat.
Üldözték, mégis szabadságot adott.
Meghalt, de életre kelt.
Feltámadt és erőt ad.
Uralkodik és békével tölt el.

A világ nem érti meg őt.
Hadseregek nem győzhetik le.
A tudósok nem tudják megmagyarázni.
A hatalmasok nem tudják kikerülni.
Heródes nem tudta megölni.
A farizeusok nem tudták összezavarni.
Nero nem tudta összezúzni.
Hitler nem tudta elhallgattatni.
A New Age nem tudja pótolni.

Ő az Élet, a Szeretet, az Örökkévalóság, ő az Úr.
Ő a Jóság, a Gyengédség, ő az Isten.
Szent, igazságos, hatalmas, erős, tiszta.
Útjai igazak, szavai örökké megmaradnak, törvényei sohasem változnak, szelleme áthat minket.
Megváltóm, Üdvözítőm, Istenem, Papom, Örömöm, Vigaszom, Uram, életem Ura. Amen.

Magyar Kurír

(mk)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók